Inscripción Temporada 2023/2024

Inscripcions Temporada 2023/2024

Abans de començar llegeix detingudament les instruccions i descarrega i complimenta tots els documents necessaris que et detallem

Antes de empezar lee detenidamente las instrucciones y descarga y completa todos los documentos necesarios que te detallamos

DOCUMENTACIÓ QUE HAURÀS D’ADJUNTAR ON INDIQUI EL FORMULARI: DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁS ADJUNTAR DÓNDE INDIQUE EL FORMULARIO:

Et recomanem que tinguis els documents preparats per descarregar en format JPG/PNG/TIF (les imatges) o en PDF (els documents) / Te recomendamos que los tengas descargados y preparados en formato JPG/PNG/TIF (las imágenes) o en PDF (los documentos):

Per tots els socis són indispensables / Para todos los socios son indispensables:

 • Fotografia actual mida carnet només de cara i amb fons blanc, recorda que la pots treure amb el mòbil i després pujar-la. / Fotografía actual tamaño carné sólo de la cara y fondo en blanco, recuerda que puedes hacerte una foto con el móvil y luego subirla.
 • DNI (ambdues cares) o passaport, recorda que ho pots fer amb el mòbil i després pujar-la. / DNI (dos caras) o pasaporte, recuerda que puedes hacer una foto con el móvil y luego subirla.

Si ets jugador a més a més / Si eres jugador a demàs:

 • Sol·licitud de la llicència federativa 2023-2024, complimentat i signat. Solicitud de la licencia federativa 2023-2024, cumplimentado y firmado. Descarregar aquí / Descargar aquí:

>Link de descàrrega / descarga: FORMULARI SOL.LICITUT LLICENCIA

 • Certificat d’aptitud mèdica. És obligatori per poder obtenir la llicència federativa. Aquells que ja la vau renovar l’any passat no caldrà que passeu la revisió mèdica. / Certificado de aptitud médica. Es obligatoria para obtener la licencia federativa. Aquellos que ya la renovasteis el año pasado no es necesario que paséis la revisión médica.  

>Link descàrrega / descarga: FORMULARIO CERTIFICADO MÉDICO  

 • Formulari SEPA complimentat i signat (autorització per domiciliació bancària). Descarregar aquí: / Formulario SEPA cumplimentado y firmado (autorización para domiciliación bancaria). Descargar aquí:

>Link descàrrega / descarga:  FORMULARIO SEPA

         

QUOTES SOCI / CUOTAS SOCIOS TEMPORADA 2023/2024

Important / Importante:

Donat que aquest any encara no s’han aprovat les quotes de la temporada en assemblea general de socis (que tindrà lloc a principis de setembre), a aquells jugadors que per compromisos de la competició iniciïn l’activitat esportiva abans de tindre el detall de les quotes d’aquesta nova temporada, es cobrarà la primera quota igual que la primera de l’any passat en cada categoria i posteriorment, si s’aprova qualsevol canvi de quota previst, es regularitzarà a les següents quotes.

Dado que este año aun no se han aprobado las cuotas de la temporada en asamblea general de socios (que tendrá lugar a principios de septiembre), a esos jugadores que por compromisos de competición inicien la actividad deportiva antes de tener el detalle de las cuotas de esta nueva temporada, se cobrará la primera cuota igual que la primera del año pasado en cada categoría y posteriormente, si se aprueba cualquier cambio de cuota previsto, se regularizará en las siguientes cuotas.

FORMA DE PAGAMENT / FORMA DE PAGO

Aquest any només es pot pagar per domiciliació bancaria, cal que omplis les dades bancàries on autoritzes que passem rebut domiciliat que continguin:

Este año solo se puede pagar por domiciliación bancaria, es necesario que rellenes los datos bancarios de la cuenta donde nos autorices que pasemos recibo domiciliado que contengan:

 • Nom del titular del compte / Nombre del titular de la cuenta
 • Nom del banc o caixa / Nombre del banco o Caixa
 • Número de Compte bancari IBAN(amb dues lletres i 22 números, ex. ES11 2222 3333 4444 5555 6666) / Número de la cuenta bancaria IBAN (con 2 letras y 22 números, ej. ES11 2222 3333 4444 5555 6666)

 

MODALITATS DE PAGAMENT / MODALIDADES DE PAGO 

 • Comptat en una sola quota: Obtindràs un 5% de descompte. Selecciona la opció quota “Anual” i es passarà un sol rebut per la quota anual / Contado en una sola cuota: Selecciona la opción de cuota “Anual” y obtendrás un 5% de descuento. Se pasará un solo recibo por la cuota anual
 • En tres quotes: Selecciona la opció quota “trimestral” i es giraran 3 rebuts al compte que ens has indicat. / En tres cuotas: Selecciona la opción cuota “trimestral” i se girarán 3 recibos en la cuenta que nos has indicado
 • la primera quota es girarà dintre dels 10 últims dies de setembre 2023 / la primera cuota se girará dentro de los 10 últimos días de septiembre 2023
 • la segona quota es girarà dintre dels 10 primers dies de desembre 2023 / la segunda cuota se girará dentro de los 10 primeros días de diciembre 2023
 • la tercera quota es girarà dintre dels 10 primers dies de febrer 2024 / la tercera cuota se girará dentro de los 10 primeros días de febrero 2024 

Més informació i detall dels preus d’inscripció d’enguany pots descarregar aquí: 

> INSTRUCCIONS TEMPORADA 2023-2024

Más información y detalle de precios de inscripciones actuales puedes descargarte: 

> INSTRUCCIONES TEMPORADA 2023-2024

ARA JA POTS FER-TE SOCI DE LA SEGÜENT MANERA / AHORA YA PUEDES HACETE SOCIO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Per realitzar l’alta has de seguir i completar les teves dades a un dels següents enllaços / Para realizar tu alta debes seguir y completar tus datos en los siguientes enlaces:

Si vols fer-te Soci (només per nous socis) a / Si quieres hacerte Socio (solo para socios nuevos) en:

> https://rugbysitges.playoffinformatica.com/preinscripcio/

Si l’any passat ja eres soci / Si el año pasado ya eras socio:

Si l’any passat ja eres soci ja tenim les teves dades, només cal que les revisis i actualitzis a través de l’enllaç que hauràs rebut recentment al teu correu electrònic.
Si no has rebut cap correu envia’ns un e-mail a tresoreria@rugbysitges.com sol·licitant-lo.

Si el año pasado ya fuiste socio ya tenemos tus datos, sólo es necesario que los revises y actualices a través del enlace que habrás recibido recientemente a tu cuenta de correo electrónico.
Si no has recibido ningún correo mándanos uno a tresoreria@rugbysitges.com solicitándolo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.