Valors de Club

Rugby Club Sitges, Valors de Club

VISIÓ: Millorar la societat on vivim.

MISIÓ: Formar persones mitjançant l’esport.

PRIORITATS:

1. L’esport per sobre de tot. Totes les persones han de practicar un esport per la seva salut física i mental.

2. El rugbi per sobre de tot. Sempre per davant el millor esport del món.

3. El club per sobre de tot. La nostra llar i micro societat és on ens vam conèixer, heretem i aportem la nostra part per a que generacions futures puguin tenir una llar a on conèixer-se, formar-se i seguir millorant-lo per a les successives generacions.

OBJECTIUS:

 1. Ajudar a la formació integral com a persones aportant tant en el que és físic com social.
 2. Formular l’esport com a forma d’oci.
 3. Fomentar la unió familiar, amistat i convivència social.
 4. Ajudar a transmetre els valors obtinguts mitjançant l’esport, fora d’ell.
 5. Desenvolupar esportistes dins un entorn social.

VALORS:

Dintre i fora del club, promoure el desenvolupament de gent de rugbi i tots els valors que li pertanyen.

 1. RESPECTE El respecte per els companys, rivals, oficials de partits i tots aquells involucrats al rugbi és quelcom prioritari.
 2. DISCIPLINA La disciplina és una part fonamental del rugbi tant dintre com fora del terreny de joc, i es veu reflectida a l’adhesió a les regles, reglaments i els valors fonamentals del rugbi.
 3. SOLIDARITAT El rugbi ens dóna un esperit d’unitat que esdevé a amistats duradores, companyonia, treball en equip i lleialtat que traspassa les diferències culturals, geogràfiques i religioses.
 4. PASIÓ La gent de rugbi té un apassionat entusiasme per el joc. El rugbi genera excitació, un enllaç emocional i una sensació de pertinença a una família global de rugbi.
 5. INTEGRITAT La integritat és part central de la idiosincràsia del rugbi i es genera mitjançant la honestedat i el joc net.

 

Un club, una familia


Castellano

VISIÓN: Mejorar la sociedad en la que vivimos

MISIÓN: Formar personas a través del deporte

PRIORIDADES:

1. El deporte por encima de todo. Todas las personas deben practicar un deporte por salud física y mental.

2. El rugby por encima de todo. Siempre por delante el mejor deporte del mundo.

3. El club por encima de todo. Nuestro hogar y micro sociedad es donde nos conocimos, heredamos y aportamos nuestra parte para que generaciones futuras puedan seguir teniendo un “hogar” donde conocerse, formarse y seguir mejorándolo para generaciones venideras.

OBJETIVOS:

 1. Ayudar a la formación integral como personas aportando en lo físico y social.
 2. Formular el deporte como forma de ocio.
 3. Fomentar la unión familiar, amistad y convivencia social.
 4. Ayudar a transferir los valores obtenidos a través del deporte fuera de él.
 5. Desarrollar deportistas en un entorno social.

VALORES:

Dentro y fuera del club, promocionar el desarrollo de gente de RUGBY y todos los valores que pertenecen al RUGBY.

 1. RESPETO El respeto por los compañeros, rivales, oficiales de partidos y todos aquellos involucrados en el rugby es algo supremo.
 2. DISCIPLINA La disciplina es una parte fundamental del rugby tanto dentro como fuera de un terreno de juego y se ve reflejada en la adhesión a las reglas, reglamentos y los valores fundamentales del rugby.
 3. SOLIDARIDAD El rugby provee un espíritu de unidad que lleva a amistades duraderas, camaradería, trabajo en equipo y lealtad que trasciende las diferencias culturales, geográficas, políticas y religiosas.
 4. PASIÓN La gente de rugby tiene un apasionado entusiasmo por el juego. El rugby genera excitación, un enlace emocional y una sensación de pertenencia a una familia global de rugby.
 5. INTEGRIDAD La integridad es parte central de la idiosincrasia del rugby y se genera a través de la honestidad y el juego limpio.