CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DEL RUGBI CLUB SITGES

Conforme al que es disposa en els Estatuts del Rugbi Club Sitges (d’ara endavant RCS), la Junta Directiva del Club ha decidit convocar Assemblea General per a el pròxim dia 13 de juliol de 2023, en la seu social del Club ( C/ Pintor Marià Carbonell Llopis 08870 Sitges, i dependències annexes), a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 en segona, amb el següent Ordre del dia:

1) Aprovació Memòria Esportiva temporada 2022-2023.
2) Aprovació de comptes del Club temporada 2022-2023.
3) Aprovació pressupost temporada 2023-2024.
4) Altes i baixes membres de la Junta Directiva.
5) Precs i preguntes.

Nota: D’acord amb l’article 6.4.e). ii) dels Estatuts socials, des de l’endemà de l’acord de convocatòria de l’Assemblea, la Junta Directiva posa a la seva disposició la informació necessària a totes les persones socis del Club relativa als assumptes a tractar en l’Ordre del dia. A aquest efecte podran efectuar petició d’informació per mail dirigit a tresoreria@rugbysitges.com. Igualment, pot consultar-se en la pàgina web del Club (https://www.rugbysitges.com).

L’Assemblea es desenvoluparà de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment de la seva celebració.

A Sitges, a 29 de juny de 2.023.

Signat Sr. Alejandro Aquiles Villareal
President

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DEL RUGBY CLUB SITGES

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos del Rugby Club Sitges (en adelante RCS), la Junta Directiva del Club ha decidido convocar Asamblea General para el próximo día 13 de julio de 2023, en la sede social del Club ( C/ Pintor Marià Carbonell Llopis 08870 Sitges, y dependencias anexas), a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda, con el siguiente Orden del Día:

  • Aprobación Memoria Deportiva temporada 2022-2023.
  • Aprobación de cuentas del Club temporada 2022-2023.
  • Aprobación presupuesto temporada 2023-2024.
  • Altas y bajas miembros de la Junta Directiva.
  • Ruegos y preguntas.

Nota: De acuerdo con el artículo 6.4.e). ii) de los Estatutos sociales, desde el día siguiente al del acuerdo de convocatoria de la Asamblea, la Junta Directiva pone a su disposición la información necesaria  a todas las personas socios del Club relativa a los asuntos a tratar en el Orden del Día. A este fin podrán efectuar petición de información por mail dirigido a tresoreria@rugbysitges.com. Igualmente, puede consultarse en la página web del Club (https://www.rugbysitges.com).

La Asamblea se desarrollará de conformidad con las normas sanitarias vigentes en el momento de su celebraciónn.

En Sitges, a 29 de junio de 2.023.

Fdo. D. Alejandro Aquiles Villarreal

Presidente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.