Inscripción Temporada 2022/2023

Per realitzar l’alta has de seguir i completar les teves dades a un dels següents enllaços:

Para realizar tu alta debes seguir y completar tus datos en los siguientes enlaces:

 

Si vols fer-te Soci (només per nous socis) a:

Si quieres hacerte Socio (solo para socios nuevos) en:

> https://rugbysitges.playoffinformatica.com/preinscripcio/

 

Si l’any passat ja eres soci:

Si l’any passat ja eres soci ja tenim les teves dades, només cal que les revisis i actualitzis a través de l’enllaç que hauràs rebut recentment al teu correu electrònic.
Si no has rebut cap correu envia’ns un e-mail a tresoreria@rugbysitges.com sol·licitant-lo.

Si el año pasado ya eras socio:

Si el año pasado ya fuiste socio ya tenemos tus datos, sólo es necesario que los revises y actualices a través del enlace que habrás recibido recientemente a tu cuenta de correo electrónico.
Si no has recibido ningún correo mándanos uno a tresoreria@rugbysitges.com solicitándolo.

 

DOCUMENTACIÓ QUE HAURÀS D’ADJUNTAR ON T’HO INDIQUI EL FORMULARI:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁS ADJUNTAR DÓNDE TE LO INDIQUE EL FORMULARIO:

 • Fotografia actual mida carnet només de cara i amb fons blanc, recorda que la pots treure amb el mòbil i després pujar-la.
 • Fotografía actual tamaño carné sólo de la cara y fondo en blanco, recuerda que puedes hacerte una foto con el móvil y luego subirla.
 • Sol·licitud de la llicència federativa 2022-2023, complimentat i signat. Descarregar aquí: 
 • Solicitud de la licencia federativa 2022-2023, cumplimentado y firmado. Descargar aquí:

> SOL.LICITUT LLICENCIA

 • DNI (ambdues cares) o passaport, recorda que ho pots fer amb el mòbil i després pujar-la.                          
 • DNI (dos caras) o pasaporte, recuerda que puedes hacer una foto con el móvil y luego subirla.


 • Certificat d’aptitud mèdica. És obligatori per poder obtenir la llicència federativa. Aquells que ja la vau renovar l’any passat no caldrà que passeu la revisió mèdica.                                                         
 • Certificado de aptitud médica. Es obligatoria para obtener la licencia federativa. Aquellos que ya la renovasteis el año pasado no es necesario que paséis la revisión médica.  

> FORMULARIO CERTIFICADO MÉDICO

 

 • Formulari SEPA complimentat i signat (autorització per domiciliació bancària). Descarregar aquí:
 • Formulario SEPA cumplimentado y firmado (autorización para domiciliación bancaria). Descargar aquí:

> FORMULARIO SEPA

                                                                 

FORMA DE PAGAMENT

FORMA DE PAGO

Aquest any només es pot pagar per domiciliació bancaria, cal que omplis les dades bancàries on autoritzes que passem rebut domiciliat que continguin:

Este año solo se puede pagar por domiciliación bancaria, es necesario que rellenes los datos bancarios de la cuenta donde nos autorices que pasemos recibo domiciliado que contengan:

 • Nom del titular del compte 
 • Nombre del titular de la cuenta
 • Nom del banc o caixa 
 • Nombre del banco o caixa
 • Número de Compte bancari IBAN(amb dues lletres i 22 números, ex. ES11 2222 3333 4444 5555 6666) 
 • Número de la cuenta bancaria IBAN (con 2 letras y 22 números, ej. ES11 2222 3333 4444 5555 6666)

 

MODALITATS DE PAGAMENT

MODALIDADES DE PAGO 

 • Comptat en una sola quota: Obtindràs un 5% de descompte. Es passarà un sol rebut per la quota anual
 • Contado en una sola cuota: Obtendrás un 5% de descuento. Se pasará un solo recibo por la cuota anual
 • En tres quotes: marca la casella “tres quotes” i es giraran 3 rebuts al compte que ens has indicat               
 • En tres cuotas: marca la casilla “tres cuotas” i se girarán 3 recibos en la cuenta que nos has indicado
  1. la primera quota es girarà dintre dels 10 últims dies de setembre 2022.
  2. la segona quota es girarà dintre dels 10 primers dies de desembre 2022.
  3. la tercera quota es girarà dintre dels 10 primers dies de febrer 2023.
 1. la primera cuota se girará dentro de los 10 últimos días de septiembre 2022.
 2. la segunda cuota se girará dentro de los 10 primeros días de diciembre 2022.
 3. la tercera cuota se girará dentro de los 10 primeros días de febrero 2023.

 

Més informació i detall dels preus d’inscripció d’enguany pots descarregar aquí: 

> INSTRUCCIONS TEMPORADA 2022-2023

Más información y detalle de precios de inscripciones actuales puedes descargarte: 

> INSTRUCCIONES TEMPORADA 2022-2023

Un comentario sobre «Inscripción Temporada 2022/2023»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.