CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 28 d’octubre de 2022

Conforme al que es disposa en els articles 7, 8 i 9 dels Estatuts del Rugbi Club Sitges (d’ara endavant RCS), la Junta Directiva del Club ha decidit convocar una Assemblea General Extraordinària el pròxim dia 28 d’octubre de 2022, en la seu social del Club ( C/ Pintor Marià Carbonell Llopis 08870 Sitges, i dependències annexes), a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.15 en segona, amb el següent Ordre del dia:

1) Ratificació de les gestions conduents a l’obtenció de la concessió dels drets d’explotació del Bar de l’Estadi Nou Santa Bàrbara, situat en carrer Pintor Marià Carbonell Llopis de Sitges, a través de la participació en la licitació del contracte de concessió de serveis de gestió i explotació ofert per l’Il·lustre Ajuntament de Sitges, tot això amb la finalitat d’explotar el Bar del propi Estadi Nou Santa Bàrbara, situat en carrer Pintor Marià Carbonell Llopis de Sitges, a través de la participació del 85% del Rugbi Club Sitges en l’UTE RCS BAR 1, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES constituïda juntament amb la mercantil NOVA EVENT & SERVEI D’ÀPATS , SL per mitjà d’Escriptura Pública atorgada el passat dia 28 de setembre de 2021.

2) Aprovació dels actuals Estatuts Socials amb modificació dels següents articles: Article 6è, punt 5è, lletra d), Article 9è, punt 2n i Article 21, punt 1r amb la finalitat d’adaptar-los a les exigències del Consell Català de L’Esport.

3) Altes i baixes de membres de la Junta Directiva.

4) Autorització expressa perquè la Junta Directiva del Club, a través del seu President, pugui subscriure una Pòlissa d’Operacions Bancàries que cobreixi les possibles devolucions dels rebuts de les quotes de socis i permeti procedir al cobrament immediat dels mateixos per un import no superior a 50.000 euros.

5) Precs i preguntes.

Nota: D’acord amb l’article 6.4.e). ii) dels Estatuts socials, des de l’endemà de l’acord de convocatòria de l’Assemblea, la Junta Directiva posa a la seva disposició la informació necessària a totes les persones socis del Club relativa als assumptes a tractar en l’Ordre del dia. A aquest efecte podran efectuar petició d’informació per mail dirigit a tresoreria@rugbysitges.com.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.