Per acord de la Junta Directiva del Rugby Club Sitges de data 23 de Juny de 2017, es convoca a tots els socis a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el dia 30 Juny de 2017 a les 20:30, a les instal·lacions de la Policia Municipal de Sitges.

ORDRE DEL DIA

Únic.- Sotmetre a lectura i debat l’aprovació del conveni urbanístic a signar entre la Junta de Compensació del Sector PPU-1 La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda, l’Ajuntament de Sitges, el Rugby Club Sitges i la mercantil 28747, S.L. actual propietària del terrenys; amb la finalitat de organitzar el trasllat a les noves instal·lacions, fixar un calendari i dotar de fons econòmics tant al projecte com a la construcció.

Significar que per tal d’exercir el vot per delegació s’haurà de acompanyar, al document de delegació adjunt, fotocopia del DNI o Passaport del signant de la delegació. Es recorda que el NIE no es un document vàlid d’acreditació.

Josep Cabré Fernàndez

President Rugby Club Sitges 

 

 

IMPRESO DE DELEGACIÓN DE VOTO