Segons acord adoptat a l’Assemblea Ordinària de Socis de 2018, tots aquells socis que a dia 31 de desembre de 2018 no hagin renovat la seva inscripció al club seran donats de baixa.
Les conseqüències de la baixa del llistat de socis son la pèrdua de la condició així com de l’antiguitat. En qualsevol cas, es podrà sol·licitar la readmissió a l’entitat, però perdent l’antiguitat