Per acord de la Junta Directiva del Rugby Club Sitges de data 17 de Setembre de 2018, es convoca a tots els socis a l’Assemblea General ordinària que tindrà lloc el dia 28 de Setembre de 2018 a les 20:00 hores a les instal·lacions de la Policia Local de Sitges.

 

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’ activitats corresponent a la temporada 2017-2018.

2.- Tancament i liquidació del pressupost corresponent a la temporada 2017-2018.

3.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost corresponent a la temporada 2018-2019.

4.- Presentació de la nova estructura de la Junta Directiva.

4.- Torn obert de paraula.

 

Josep Cabré Fernàndez

President Rugby Club Sitges